TRẠM TRUNG CHUYỂN INTERNET QUỐC GIA
Tài liệu
Cơ quan, tổ chức, người dùng có thể sử dụng các tài liệu dưới đây phục vụ việc tham khảo thông tin hoặc tuyên truyền về chương trình
1. Giới thiệu chung về chương trình
2. Logo
2.1. Logo .ID.VN
2.2. Logo .BIZ.VN
3. Banner
3.2. Banner .ID.VN
3.3. Banner .BIZ.VN
4. Standee
5. Tờ rơi
6. Ảnh cover facebook